Rozum, stabilita, diversita.

Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti.

Společnost Diversity Capital a.s. byla k datu 6. června 2016 zapsána do seznamu osob provadějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu §15 odst.1 ZISIF, který ČNB vede v souladu s §596 písm. f) ZISIF. Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu České národní banky nepodléhá ani jejich činnost. Česká národní banka před zápisem osoby, uvedené v § 15 odst. 1 ZISIF, do seznamu nezkoumá žádost o zápis z hlediska pravdivosti nebo přesnosti informací a nepřezkoumává ani splnění předpokladů pro zápis do seznamu. Zápis do seznamu nepředstavuje podnikatelské oprávnění a neopravňuje k veřejnému nabízení investic a shromažďování peněz od veřejnosti za účelem jejich společného investování jinak než za podmínek, které stanoví nebo připouští ZISIF.

DIVERSITY CAPITAL

Bližší informace o možnostech spolupráce je možné získat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo kontaktů níže